Skontaktuj się z nami

Regulamin szkolenia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z CZYSZCZENIA I RENOWACJI SKÓR ORGANIZOWANYM PRZEZ COLOURLOCK KATARZYNA KOZDROWSKA-KORDYJAK

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1.
1. Szkolenie firmy Colourlock Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Colourlock Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Organizatorem Szkolenia jest firma Colourlock Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak z siedzibą: Długołęka ul.Rzemieślnicza 9, 50-095 Mirków.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Zgłaszających.
4. Zgłaszającym jest osoba lub firma, która zgłasza Uczestnika na szkolenie.
5. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.
6. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta). W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin jego realizacji. 8.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych.
Rozdział II

Uczestnictwo w Szkoleniu
§1
1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:
a) Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu można dokonać:
– bezpośrednio w siedzibie firmy,
– drogą elektroniczną na adres info@colourlock.pl,
– telefonicznie pod numerem telefonu 717382226.
b) Uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu, potwierdzenie jest wysyłane na adres email podany przez Zgłaszającego podczas dokonywania zgłoszenia.
2. Z chwilą wysłania przez Organizatora do Zgłaszającego wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu wraz z potwierdzeniem danych Uczestników Szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu staje się skuteczne oraz wiążące dla obydwu stron.
3. Uzyskanie przez Zgłaszającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest wiążącą umową oraz równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją przez obydwie strony zawartych w nim warunków.
4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
Rozdział III

Odpłatność za szkolenie
1.Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego.
2. Opłaty za udział w Szkoleniu należy uiścić zgodnie z informacjami od Organizatora na konto bankowe wskazane przez Organizatora. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
3. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Zlecający szkolenie.
Rozdział IV

Rezygnacja ze Szkolenia
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
Rozdział V

Uwagi organizacyjne
§1
Techniczna strona szkolenia
1. Szkolenie jest przeprowadzane indywidualne.
2. Szkolenie prowadzi Instruktor wskazany przez Organizatora Szkolenia.
3. Instruktor realizuje szkolenie zgodnie z procedurą ustaloną przez Organizatora szkolenia.
4. Instruktor przekazuje wiedzę w sposób zrozumiały i rzetelny dla Uczestnika szkolenia.
5. Instruktor udostępnia Uczestnikowi szkolenia wszystkie niezbędne w trakcie szkolenia materiały i narzędzia.
6. Po zakończonym szkoleniu oraz po uzyskaniu od Instruktora pozytywnej oceny wiedzy i umiejętności Uczestnika, Organizator wyda Uczestnikowi imienny Certyfikat potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia.Kryterium otrzymania certyfikatu jest stwierdzenie przez Instruktora poprawnego wykonania poszczególnych etapów szkolenia praktycznego, zgodnie z harmonogramem.
7. Organizator w ramach Szkolenia zapewnia Uczestnikowi szkolenia ciepłe i zimne napoje oraz w trakcie 8-godzinnego szkolenia jednodaniowy obiad.
§2
Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia
1. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na Uczestniku szkolenia.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu zorganizowania i realizacji szkolenia.
3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez Colourlock Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak z siedzibą w Długołęce ul. Rzemieślnicza 9, 50-095 Mirków.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Rozdział VI

Postanowienia Końcowe
§1
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez Organizatora szkolenia.
a) Uczestnik szkolenia ma możliwość złożenia rekalmacji usługi szkoleniowej Organizatorowi, bezpośrednio po odbytym szkoleniu. Na rozpatrzenie reklamcji Organizatorowi przysługuje 14 dni roboczych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeostwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2017 r
7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.